måndag 15 juli 2024

Vad är jämställdhet?

Sametinget har under lång tid arbetat för ökad jämställdhet mellan könen och för att få fler kvinnor att arbeta politiskt. Samtidigt vill man uppmuntra samiska föreningar och organisationer att aktivt beakta jämställdhet i sina ansökningar om kulturmedel. Men vad menas med jämställdhet?

Jämställdhet berör relationen mellan könen. Det handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En annan viktig aspekt är att det arbete som kvinnor och män utför ska värderas lika högt i samhället.

Var det traditionella samiska samhället jämställt?
Den forskning som finns visar att om det rådde någon typ av jämställdhet i det traditionella samiska samhället så var den komplementär. Både män och kvinnor ansågs behövas i samhället, men det fanns en stark arbetsfördelning mellan könen. Även om kvinnorna hade en hög status när de utförde de arbetsuppgifter som ansågs "kvinnliga" var det ändå de "manliga" arbetsuppgifterna som värderades högre. Så länge män och det män gör värderas högre än kvinnor och det kvinnor gör, är det få som skulle kalla det för jämställdhet.

Det är inte självklart för en kvinna att bli renskötare. Det är inte självklart för en man att arbeta med mjukslöjd.

Att värdera mäns och kvinnors sysslor
En del definierar jämställdhet som att man ska värdera upp det kvinnor gör som lika högt som det män gör. Då kan man anse att samhället är jämställt. Enligt den definitionen var det traditionella samiska samhället inte heller jämställt, eftersom de "manliga" uppgifterna hade den högsta statusen. Det räcker inte med att kvinnor har hög status inom "sina" områden.

Begränsningar på grund av kön
Den största problematiken uppstår om kvinnor och män på grund av sitt kön inte tillåts verka utanför gränserna för sitt kön. Det är inte självklart för en kvinna att bli renskötare. Det är inte självklart för en man att arbeta med mjukslöjd. Då räcker det inte med att värdera upp kvinnors arbete även om det är en viktig del, utan då måste man också se till att individer inte begränsas på grund av sitt kön.

Jämn könsfördelning
Jämställdhet fokuseras ofta på representation. Det kan vara ett snävt perspektiv. Enbart representation är inte nog för att man ska kunna säga att det är jämställt. Det är ju även viktigt att titta på vilka som har makt (både formell och informell), vilka frågor som tas upp och prioriteras, vem som får utrymme till att göra sin åsikt hörd och så vidare. Hur ser det ut i er förening/organisation?

Definition av jämställdhet
Jämställdhet definieras som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön. Det är den officiella definitionen i Sverige och väldigt likt de övergripande målen i Sametingets jämställdhetsprogram:

"Samiska kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet. Förutsättningar finns för både samiska kvinnor och män, flickor och pojkar till fria val oavsett sin könstillhörighet ".

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-09-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?