onsdag 26 juni 2024

Folkvalt organ och myndighet

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet. Sametingets uppgift är i korthet främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen.

Placering

Vårt huvudkontor finns i Kiruna men vi har även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. På kontoren finns Sametingets tjänstemän, medan våra politiker utgår från sina hemorter.

Uppgifter

Sametingslagen (1992:1433) definierar Sametingets uppgifter och reglerar sammansättning, ärendenas handläggning och hur valet till Sametinget går till. Enligt sametingslagen är Sametingets övergripande syfte att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar samisk kultur. Enligt förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget är Sametinget en förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur.

Enligt sametingslagen och sametingsinstruktionen ska Sametinget:

 • bevaka samiska intressen i samhällsplanering och landsbygdsutveckling
 • leda det samiska språkarbetet
 • utse ledamöter till Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet)
 • utföra internationellt arbete för att öka respekten för det samiska folkets rättigheter och öka samarbetet med andra urfolk
 • besluta om fördelning av bidrag och medel till samisk kultur och samiska organisationer
 • informera om samiska förhållanden
 • utföra alla de uppgifter som åligger Sametinget enligt lag eller annan författning
 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur
 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och det samiska språket
 • yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn, granska förslag till samiska namn på allmänna kartor samt yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning
 • ansvara för verksamheten vid samiska språkcentrum
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Arbetsområden

De frågor myndigheten arbetar med rör bland annat samisk markanvändning, samhällsplanering, rennäring och övriga samiska näringar, viltvård, miljö och klimat, landsbygdsutveckling, traditionell kunskap, biologisk mångfald, samisk kultur, kulturarv, repatriering, minoritetsfrågor, mänskliga rättigheter, språklig rådgivning, normering och språklig revitalisering samt bidragsgivning och utbetalning av ersättningar.

Sametinget har i dessa frågor kontakt med övriga sameting i Norden, ett flertal departement, fem länsstyrelser, fyra regioner och ett flertal myndigheter (t ex Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen, Statens kulturråd, Institutet för språk och folkminnen och Riksantikvarieämbetet).

Plenum, styrelse och nämnder

Sametingets folkvalda församling, kallad plenum, består av 31 folkvalda ledamöter. Plenum utser styrelse, presidium, valnämnd, rennäringsnämnd, näringsnämnd, kulturnämnd, språknämnd, hälso-, äldre och idrottsnämnd samt ett ungdomsråd. Det är Sametingets styrelse som enligt lagen ansvarar för Sametingets verksamhet. Styrelsen utser i sin tur en kanslichef med ansvar för den löpande verksamheten. Sametingets ordförande (talman) är den person som formellt utses av regeringen. Styrelsens ordförande är arvoderad på heltid och övriga styrelseledamöter på deltid.

Kansliet

Sametingets kansli har att förhålla sig till två politiska nivåer, dels det egna politiska organet, dels Sveriges regering och riksdag via Kulturdepartementet. De samiska frågorna berör dock flera olika departement.

Internationellt

På den internationella arenan arbetar Sametinget med frågor som exempelvis urfolksrättigheter, språkliga och kulturella rättigheter, samt klimat- och miljöfrågor. Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) är ett gemensamt samarbetsorgan för sametingen i Sverige, Norge och Finland med syfte att stärka det gränslösa samarbetet mellan samer och föra samernas gemensamma talan internationellt.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?