torsdag 25 juli 2024

Klimatstrategi

Klimatstrategin anger Sametingets inriktning i arbetet med klimatfrågor. Strategin ska ses som ett politiskt ställningstagande samtidigt som den utgör ramen för och vägleder Sametingets arbete med handlingsplanen för klimatanpassning.

Klimatstrategins vision utgår från Sametingets Livsmiljöprogram Eallinbiras/ Iellembirás/ Jielemen bijre som tar sikte på en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö där vi önskar att leva i ett livskraftigt Sápmi som är rotat i både en bärkraftig natur och en levande samisk kultur. Människan och naturen ska ha en långsiktig förmåga att förnya sig och hållbart vidareutvecklas även i tider av förändringar. Både natur och kultur i Sápmi ska upplevas som berikande för omvärlden.

Sametingets åtgärder för att anpassa samiska näringar och samisk kultur till ett förändrat klimat syftar till att stärka hållbarheten genom att utgå från en helhetssyn som tar hänsyn till samtliga aspekter som påverkar näringarnas och kulturens förmåga att anpassa sig i olika sammanhang.

Regeringens vision att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna tillsammans med de nationella energimålen möter utmaningar. Produktionen av förnybar energi och den påverkan som den har på samiskt närings och samhällsliv samt natur-och kulturmiljövärden genererar ofta en intressekonflikt då utbyggnaden i många fall sker där samisk markanvändning förekommer.

Sametinget ska se till att samiska rättigheter respekteras och att samiska näringar och samisk kultur inte påverkas negativt. Sametingets roll i olika planeringsprocesser behöver förstärkas. Sametinget och berörda samer måste på ett tydligare sätt få medverka i beslut som rör klimatförändring, klimatanpassning samt i olika utbyggnader och exploateringar som sker i Sápmi.

Miljö- och klimatfrågor är utspridda på flera myndigheter med utpekat ansvar för särskilda sektorer som hav och vatten, samhällsplanering, jordbruk, skog, djur och natur. Sametinget arbetar med samtliga frågor och bevakar dessutom ett stort geografiskt område. Vi har ett helhetsperspektiv som många saknar. Vi behöver samla den kunskap som finns, tillgängliggöra den och bli bättre på att förklara på vilket sätt vi samer kan vara vägvisare för den nya tiden och ett hållbart samhälle. Sametinget behöver kommunicera med många olika aktörer för att sprida kunskap och för en enhetlig syn, både internt i det samiska samhället och externt i det svenska samhället.

Sametinget anser att det är viktigt att områden för vår kultur och våra näringar skyddas mot ingrepp och andra störningar, att alla verksamheter är hållbara och bedrivs efter försiktighets-principen och att exploatering sker i områden som bedöms som lämpliga av samisk markanvändning och samiska näringar. Det är också viktigt att inte glömma bort att klimatförändringarna påverkar oss människor och därför är jämställdhet och hälsa viktiga delar i klimatanpassnings-arbetet. Sametinget ska verka för att göra det samiska samhället bättre för alla att leva i.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-08-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?