torsdag 18 juli 2024

Ekosystemtjänster

Med ekosystemtjänster menas de tjänster som naturens ekosystem ger till människan. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer. Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens förmåga attt ge nytta i form av ekosystemtjänster.

Begreppet ekosystemtjänster har kommit till för att med ett ord förklara hur viktig naturen är för oss människor. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens.

Världens matproduktion är i hög grad beroende av pollinerande insekters arbete. I Sverige framför allt humlor, bin, blomflugor, skalbaggar och fjärilar. Pollinering ger ekosystemtjänster som motsvarar 120 miljarder dollar per år över hela världen.1 Bara i Sverige beräknar man att värdet av honungsbins pollinering av grödor är 260-466 miljoner kronor (Jordbruksverket 2011). Om denna ekosystemtjänst går förlorad måste tjänsten göras för hand av människor.

Miljömålssystemet är den gemensamma plattformen för det svenska miljöarbetet. I systemet finns ett generationsmål som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger ett önskat tillstånd i den svenska miljön.

Sju miljökvalitetsmål är centrala för att säkra biologisk mångfald och ekosystemtjänster:

 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Ett etappmål om ekosystemtjänster innebär att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och i olika samhällsbeslut, såväl i privata som i offentliga sammanhang.

Det finns fyra kategorier av ekosystemtjänster:

 • Försörjande - ger varor/nyttigheter
 • Reglerande - påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer
 • Stödjande - är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera
 • Kulturella - ger upplevelsevärden

Värdering av ekosystemtjänster är avgörande för att synliggöra tjänsterna i beslutsprocesserna. Många ekosystemtjänster undervärderas i beslutsfattande då de inte är synliggjorda. Kanske de inte finns beskrivna, eller inte är mätbara med befintliga metoder eller inte är kända. Värdet av ekosystemtjänster kan beskrivas kvalitatitvt, kvantitativt eller monetärt. Utan vår natur har vi helt enkelt ingen välfärd. Därför måste ekosystemtjänsterna värderas och deras betydelse inkluderas i viktiga beslut, särskilt politiska och ekonomiska.


1 Enligt Costanza m.fl "The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387:253-260.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-04-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?