torsdag 18 juli 2024

Martin Jonsson, Kall. Berättelse del 3 Transkriberad av Patricia Fjellgren

Arbete är gjort vid Uppsala universitet år 2006 inom ramen för kursen sydsamiska B av Patricia Fjellgren. Därefter har transkriptionen omarbetats 2012 av David Jonasson. Informant är Martin Jonsson, Kall. Inspelningen är gjord 1944 av Israel Roung.

Ja, novh gujht aaj aa dle soptsesti dle gumhtie dle mejtie satne vuajneme dupbene dennie Tysklaantesne. Preussen gångka lea vuesiehtamme iehkede dle aaj jis smaa(?).
Jïh vuajneme jïene slags juvrh muvhtie slags juvrh vuajneme jïh för novh vuajneme gumhtie dellie dovne sohkeraajle ?lebgih?. Jïh jïjnje gierkieh ja, jis muvhtenh aaj numhtems
?svinstin? guerk, gierkieh lea fihkeme dle mejnie, lea dan tïjjen lie doeltesbuejtie jïh lea dålle dållegierkieh.
Dïhte gujht dle utnieji jïh meatan vuesiehti jïh dle berättadi guktie dle gumhtie dle så dejnie leaga orreme, såå mujhtie satne vuajneme å die strïehkesti ja geajna, (nai tse) daesnie jïh abpe dïhte dle stræhka dohka Tysklanden gåajka.
Dam gujht dle dellie aajja dellie leaga dl saemie aaj soptsestamme. Dle mov ietnie gujth dle aaj dellie soptseste dam mijjese dle goh libh/libie barre ohtje manne gujht dle måjhtam såå veele gumhtie lie dïhte leaga mijjese, eller munnjien lea lie saarneme dejtie tjaktjeiehkedi. Ietnie gujht dle aaj dellie munnjien dle lea aaj saarnaji gumhtie dellie dan tïjjen dellie bovtjigujmie
feeledin. Idtji gujht aajja naagenh jïjnjem bovtjem utnieh gan utan dïhte lij lie dejstie laavadieh saemien mij ieh naan jïjnje bovtjh utnieh men de jeatjebh gujht  die aaj  mej jïjnje bovtjh jïh lie gujht aaj ietnie gujht dellie saarnaji ahte
dan tïjjen dillie för goh geasege dle
aelkiestin (dov) buhtjiejin varke gïjregen joe åvtelen Jovnsahka jïh dle lästa dellh dle lea gujht vitken aejkien buhtjiejin bovtjide dellie biejjege aereden dellie dïsse jïjjen daejriejin jïh bovtjh lin dan daemies för bïjre dah guetieh feelin dah bovtjh, jïh dle aereden prohkoeh dle buhtjedh
dellie saemieh luejhtajin bovjide vïht ryökte dle vaaran dïhte
aaj vïht, dle aaj vïht iehkeden jestiehtidh dellie gujht lin dah bovtjh hmm daemies dïhte lea, d... lea jaa aaj, ietnie jeahta dejtïjji ij aajjan mïjre enn njieljie aaltah
akten aejkien men .. dïhte gujht dle aaj dïhte gujht dellie baahtsa giesien dellie biejjien ... de aereden
lij lij men dle gujht dle dellie stuerebe dle ietnie sjidti jïh leaga gaa muvhth vietje däga vuelkieh våålese laedtie gåak, men idtji gujht ietnie sïjhth våålese laedtiej gåajka utan sijhtieh dle bijjene vaeresne arrijh bovtji lïhk(e) novh gujht dle vuelkieji muvhtene jaa jienestem aktem saemie ... dïhte lij dan
baaje???

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2012-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?