tisdag 28 maj 2024

Bïhkedæjjaprogramme dutnjien

Daelie bïhkedæjjaprogramme dïeves! 

Sïjhteme vielie saemiestidh? Daelie maahtah bïeljelidh jis datne sæjhtah bïhkedæjja programmem dåariedh. Bïhkedæjjaprogramme lea  golken 20 biejjen 2023 - jïh ruffien 2 biejjen 2024 gaskem.

Bïhkedæjjaprogrammesne njaalmeldh gaskesadtemen learohken jïh bïhkedæjjan gaskem sjïehteladtebe.

Gïele moenemetsiehkie

Learoehkasse: Datne åtnah saemienmaahtoem vg. datne saemiengïelem gåatesne govleme jïh soptsestamme. Datne lohkeminie jallh låhkeme åarjelsaemiengielem vg. saemiej ööhpehtimmiejarngesne jallh universiteteskie (A1 kuvsje), aalkoekuvsje Saemien jolleskuvlesne jallh jollebe ööhpehtimmie åarjelsaemiengïelesne.

Bïhkedæjjese: Åarjelsaemien ietniegïeline. Aerebe orreme bïhkedæjja bïhkedæjjaprogrammesne.

Guktie bïhkedæjjaprogrammen tjïrrehtibie: 

  • Gaajhkesh Staaresne gaavnesjibie golken 20-21 biejjide 2023. Voestes tjåanghkose tjuerieh gaajhkesh båetedh. Gïelejarnge maaksah fealadimmien, beapmoen jïh årromesijjen dovne learoehkidie jïh bïhkedæjjide. Bïhkedæjjah aaj baalhkam åadtjoeh. 
  • Utnebe aaj digitaale gaavnesjimmide. Bïhkedæjjaprogramme suehpede askesne 2024 nåhka.

Voestes tjåanghkoen mænngan utnieh learohkh jïh bïhkedæjjah 2 tæjmoeh våhkosne, jeenjemes 8 tæjmoeh fïerhten asken.

Guktie bïeljelem?

Jis sïjhth learoehkinie tjaelieh amma mjjese gielejarnge@sametinget.se Tjaelieh: "Anmälan Mentorprogram Åarjel" bïevneseraajrese. Tjaelieh dov nommem, adressem, telefovnenummerem jïh gïelemaahtoem. Tjaelieh aaj maan åvteste sæjhta bïhkedæjjaprogrammesne mealtan årrodh.

Buerie jis datne aaj tjaalah gïem datne sïjhteme bïhkedæjjine utnedh. Gïelejarnge dellie gihtjie jïh tæjmoebarkije nååhtedimmien tjaala bïhkedæjjine. Gïelejarnge maahta aaj viehkine bïhkedæjjan gaavnedh.

Ij gååvnese dan gellieh sijjieh.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-10-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?