fredag 21 juni 2024

Saemiej naasjovnebiejjie

Saemiej naasjovnebiejjie jallh Saemiej ålmegebiejjie goevhten 6 b. lea ektiebiejjie gaajhkide saemide seamma jis dah Sveerjesne, Nöörjesne, Soemesne jallh Russlaantesne veasoeminie.

Voestes saemien laantetjåangkoe Tråantesne lij goevhten 6 b. 1917. Tjåangkose bijjelen stoerre luhkie saemieh daahkoe böötieh Sveerjeste jïh Nöörjeste jïh jijnjemes dejstie lij nyjsenæjjah. Daate lij voestes aejkien saemien histovrijsne gosse noerhte- jïh åarjelsaemieh Nöörjeste jïh Sveerjeste tjåangkanin raasten naamtah tjåahkose ektie dåeriesmoerij bïjre digkiedidh. Dan gaavhtan goevhten 6 b. veeljesovveme goh symbolebiejjie gaajhkide saemide, seamma mij rïjhkesne årroeminie.

1986 Noerhte saemiekånferense Ååresne nænnoesti Sámi soga lávlla jallh Saemieåålmegen laavloem veeljedh byjjes Saemiej naasjovnelaavloeminie. Tekstem 1906 mearoesaemie Isak Saba (1875-1921) tjeeli, gie lohketæjjine jïh gærhkoemusihkerinie beerkie jïh noerhtenöörjesne Nessebyesne reakasovvi. Isak Saba lij voestes saemie gie nöörjen Stoeredægkan veeljesovvin. Melodijem Arne Sörli kåponereme.

Gosse 22:ine saemiekånferansesne Váhtjer:isnie 2022 dellie Saemieraerie nænnoesti ”Sámieatnan duoddariid” veeljedh goh naasjovnejoejhke Saemieåålmegen laavloen baalte. Joejhkem saemie tjaelije, musihkere jïh tjïehpiedæjja Nils-Aslak "Áillohaš" Valkeapäät tjaalasovvi jïh dïhte joejhkem 70-taalesne tjoejesovvi. Ij joejhke naan noth utnieh dan gaavhtan sjiere joejhkevuekiej mietie aelhkie Saepmesne sjiehtesjidh.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-05-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?