måndag 24 juni 2024

Analys av Sametingets verksamhet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Sametinget samt ge förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten och förbättra resultaten. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 24 november 2023.

Enligt uppdraget ska Statskontoret:

  • analysera och bedöma hur Sametinget fullgör sitt uppdrag samt använder sina resurser,
  • analysera ändamålsenligheten och effektiviteten i Sametingets interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten,
  • analysera Sametingets organisationsform och bedöma hur den påverkar myndighetens förutsättningar att bedriva sin verksamhet effektivt, analysera andra faktorer som är särskilt viktiga för att Sametinget ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt,
  • bedöma om de åtgärder som Sametinget, i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2023 (Ku2022/01870), vidtar för att säkerställa att verksamheten präglas av en effektiv intern styrning och kontroll samt god förvaltningskultur ger resultat, samt
  • beskriva hur myndighetens målgrupper uppfattar Sametingets resultat.

Skälen för regeringens beslut

En viktig förutsättning för regeringens styrning av myndigheterna är att det med jämna mellanrum görs djupare analyser av verksamheterna. Analyserna ger regeringen förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning. De ger också myndigheternas ledningar underlag att vidareutveckla verksamheterna.

Sametinget är både ett folkvalt organ och en förvaltningsmyndighet under regeringen. Det innebär bland annat att verksamheten regleras i sametingslagen (1992:1433), samt att Sametingets plenum, inte regeringen, utser den styrelse som är ansvarig för verksamheten. Det är en unik konstruktion som medför särskilda förutsättningar i fråga om styrning och ansvarsutkrävande. Det är viktigt att regeringens styrning är ändamålsenlig och att Sametingets verksamhet är effektiv och präglas av en god förvaltningskultur.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?