måndag 15 juli 2024
Ole Henrik Magga
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vitnije Gulliegïele 2022

Noerhtelaanti saemien gïelebaalhka – Gulliegïele 2022 emerituse professovre Ole Henrik Maggese vadtasovvi. Dïhte lea abpe jieledem råajvarimmiejgujmie hijvenlaakan barkeme dejtie saemien gïelide eadtjoestidh, evtiedidh jïh vaarjelidh. Dahkoej tjïrrh lea saemide jïh veartenen årrojidie vuesiehtamme saemiengïele vihkeles jïh jielije gïele.

Sveerje gåassoehtæjja-laante gosse gïelebaalhka Gulliegïele låhkeden aejkien juakasåvva. Baalhka edtja juakasovvedh gosse ministere- jïh saemiedigkiepresideente-tjåanghkoe hööltesåvva Stuehkesne tsïengelen 18 biejjien 2023.

- Joekoen vihkeles dejtie saemien gïelide vaarjelidh jïh evtiedidh. Ole Henrik Magga lea guhkies aejkien stoerre åvteguvvine orreme saemiengïelem nuhtjedh, jïh dan dïehre madtjeldem gïelebaalhkam Gulliegïele daan biejjien Ole Henrik Maggese vedtedh, Kultuvreministere Parisa Liljestrand jeahta.

- Manne joekoen geerjene Ole Henrik Maggam Gulliegïelebaalhkese 2022 læhkoehtidh. Dahkoej tjïrrh vuesehte sjiehteles hov satnem baalhkine aajhtsedh jïh heevehtidh, Håkan Jonsson Saemiedigkien ståvroeåvtehke jeahta.

Ole Henrik Magga jaepien 1947 reakasovvi Guovdageaidnusne Nöörjen raedtesne. Sov barkojne dej saemiej gïeli åvteste lea gellie luhkie jaepieh tjælloestamme gïeli evtiedæmman, dovne akademijen lohkeminie, dotkeminie, jïh learoevierhtieh evtiedimmine jïh ööhpehtimmine. Magga lea dam daaletje noerhtesaemien tjaelemevuekiem dorjeme, åarjelsaemien grammatihkem tjaaleme Lajla Mattsson Maggine ektine jïh meatan orreme dovne ubmeje- jïh pijtesaemien tjaelemevuekide evtiedidh.

Magga aaj viehkiehtamme aalkoealmetji institusjovnh bigkehtehtedh nasjovnesne jïh gaskenasjovnesne, vuesiehtimmien gaavhtan voestes åvtehkinie ENn ihkuve forumisnie aalkoealmetjeaamhtesidie jïh Saemiedigkiem Nöörjesne bigkehtehtedh, gusnie Ole Henrik Magga voestes åvtehke.

Visar sidorna 1 till 9 ( av 9 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?