söndag 23 juni 2024

Efter anmälan (sydsamiska)

 Tijjesne raajan rahkan 15 b. 2024 veeljememoenehtse berkieh dejtie bæjkoetimmiej gujmie mejtie båeteme jïh lissieh saerniej mietie gihtjieh jis daerpies.

Golme reeremh ektsesne berkieh; Saemiedigkien veeljememoenehtse, Leeneståvroe Norrbotten leenesne jïh veeljemereereme. Gaajhkh dovnesh tjoeverin Saemiedigkie laaken mietie barkedh (1992:1433) kap 3. Veeljeme Saemiedægkan.

Saemiedigkien veeljememoenehtse galka minngemes rahkan 15 b. Saemiedigkie veeljemem åvtelen annjebodts saemiedigkien gïelelåhkoem buektiehtidh. Prïevie nænnoestimmien bïjre dovne disse gie gïelelåhkosne meatan sjidteme jïh disse giem nyöjkeme.

Veeljememoenehtsen nænnoestimmien mænngan gosse annjebodts gïelelåhkoen buektiehtamme dellie nuepie gååvnesje annjebodts gïelelåhkoem kraantodh raajeste rahkan 15 b. – raajese jåvleasken 15 b. dan vuekien mietie guktie Veeljemereereme Saemiedigkien ektsesne rååresjamme nænnoestidh. Annjebodts gïelelåhkoe dan beajjan gååvnesjamme kraantodh 30-låhkojne sijjesne saepmesne jïh Sveerjesne.

Dejtie almetjh mejtie nyöjhkeme nuepiem åadtjoeh klååkedh nænnoestimmien bïjre jïh dovne aaj dïhte gieh meatan gïelelåhkoesne nuepiem åtna klååkedh jeatja almetjen bïjre gieh meatan gïelelåhkosne sjidteme. Klååkemem sedtedh dan leeneståvrose gusnie Saemiedigkien barkoesijjie lea, daelie Leeneståvroe Norrbotten leenesne.

Leeneståvroe Norrbotten leenesne gihtjieh gaahpede tjåahkosne jis klååkemh åadtjome golken 15 b. veeljemejaepesne. Veeljememoenehtse galka dan mænngan minngiemost gïelelåhkoem buektiehtidh leeneståvroen nænnoestimmien mietie minngemes njoktjen 1 b. veeljemejaepesne.

Dan mænngan veeljememoenehtse uvtebæjkoehtimmiej gujmie aalka barkedh Saemiedigkien veeljemasse.

Saemiedigkien veeljeme jaepien 2025 lea gåalmede aejlegen suehpeden askesne – dïhte gujth suehpeden 18 b. 2025.

 

Visar sidorna 1 till 5 ( av 5 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-11-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?