torsdag 18 juli 2024

Veeljeme Saemiedægkan 2021

Daesnie bïevnesh dutnjien gie tjaatsestimmiereaktam åtnah jïh edtjh tjaatsestidh veeljemisnie Saemiedægkan suehpeden 16.b. 2021.

Prievine tjaatsestidh Sveerjesne vuj ålkoelaanteste

Medtie aske veeljemebiejjien åvteli Veeljemereereme materijaalh jïh tjaatsestimmiekåarhth seedtie gaajhkide gïeh tjaatsestimmiereaktam utnieh jïh leah meatan minngemes tjaatsestimmielåhkosne. Dah materijaalh leah dov tjaatsestimmiekåarhte, veeljemesïetelh, veeljemeskuahpa, gaptjeseskuahpa jïh bïevnesh guktie dov tjaatsestimmiem öörnedh.

Datne maahtah prievine tjaatsestidh rætnoe dov materijaalem påastine åådtjeme. Seedth prievietjaatsestimmiem seejnemes veeljemebiejjien guktie tjaatsestimmie ryöknesovvedh.

Jis datne ålkoelaantesne maahtah daarpesjidh dov tjaatsestimmiem aarebi seedtedh guktie tjaatsestimmieryöknemasse jaksa suehpeden 24.b.

Materijaali lissine daarpesjh göökte almetjh båarasåbpoe 18 jaepeste gïeh maehtieh vihtiestidh datne dov tjaatsestimmiem öörneme. Dah almetjh edtjieh dov lïhked årrodh gosse dov tjaatsestimmiem öörnh, men ih daarpesjh vuesiehtidh mïsse tjaatsestidh.
 

 

Veeljemesavkesne veeljemebiejjesne tjaatsestidh

Datne daarpesjh meatan vaeltedh id-paehperh jïh tjaatsestimmiekåarhtem jis edtjh dov veeljemesavkesne tjaatsestidh veeljemebiejjesne. Jis ih naan id-paehperh utnieh maahta mubpie almetje dov identiteetem vïhtesjidh, men dellie tjuara dïhte almetje id-paehperh vuesiehtidh.

Jis datne dov tjaatsestimmiekåarhtem åajaldehtih jallh dam laehpeme maahtah orre åadtjodh tjaatsestimmiedåastoejistie. Aaj gååvnesieh vielie veeljemeskuahpah jïh veeljemesïetelh veeljemesavkesne. Tjaatsestimmiedåastojh dov tjaatsestimmiekåarhtem nuhtjieh gosse dov tjaatsestimmiem seedtieh Leeneståvrose Norrbottenen leenesne gusnie dah kroessem bïejieh veeljemelåhkosne jïh dam ryöknoeh.


 

Veeljemesavkah

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-03-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?