torsdag 25 juli 2024

Digitaale bæjhkoehtimmie gïelelåhkose

Jis baanghke-idem åtnah maahtah mijjen digitaale gihtjemepaehperem nuhtjedh Saemiedigkien gïelelåhkose. Gihtjemepaehpere dovne noerhtesaemien-, julevsaemien- jïh svïenskegïelesne gååvnese (diedtelh saevegidie bijjene dennie åelkies bielesne). Minngemes ohtsemebiejjie veeljemasse 2024 golken 20.b.

Guktie maehtedh daam gihtjemepaehperem seedtedh tjoerh baanghke-idem/mobile baanghke-idem nuhtjedh.

Mov jijtsedh laavenjassh

Åvtenomme*
Minngienomme*
Persovne-nr*
Tellefone*
Tjaalesijjie*
Påastenr & sijjie*
E-påaste*
Identitete*
Gïelemaahtoeh*
Jis datne ih sveerjen veasoje leah tjoerh læjhkan daejtie vuelemes raajesidie tjaeledh.
Veasoje (jis jeatja jallh svïenske)
Tjaalasovveme Sveerjesne raajeste (jaepie)
 
Visar sidorna 1 till 5 ( av 5 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-11-12

Njoelkedassh

Bæjhkoehtimmie tjoevere minngemes golken 20.b båeteme jaepesne veeljemejaepien åvtelen.

Datne tjoeverh 18 jaepiem årrodh jallh sjidtedh veeljemebiejjesne jïh svïenske veasoje årrodh.

Jis ih leah svïenske veasoje dellie tjoeverh sveerjesne tjaalasovveme årrodh dah minngemes golme jaepieh.

Almasjdiedoj suodje

Dujna l lága milta (GDPR) riektá almasjdiedoj suodjáj majt vattá dán diedádusán. Diedo  giehtadaláduvvi digitálak. Vuollájtjále ietjat diedádusáv– jali vuollájtjále dav Bank-ID:ajn daj bálij gå diedádus guodeduvvi elektråvnåk - de Sámedigge oadtju giehtadallat duv vattedum almasjdiedojt ja diedojt ietjá ulmutjij birra sámejienastimlågo giehtadallamin. Jus dån i sidá Sámedigge galggá giehtadallat guodedum almasjdiedojt de dån i galga ietjat diededitj ienastimlåhkuj.

Namma, årudahka ja almasjnummar ulmutjijda gejn la jienastimriektá almoduvvá jienastimlågon. Ietjá guodedum diedo duv ja ietjá ulmutjij birra ja diedo ulmutjij birra suoddjidum identitehtajn e almoduvá. Jienastimlåhko l almulasj ássjetjála mij ålgusvatteduvvá gå áno. Dån máhtá akta goassa ádnot ålgusmannamav jienastimlågos.

Dån máhtá ádnot låhkåt almasjdiedojt majt Sámedigge l registardam duv birra gå aktatavuodav válldá dáhtásuodjeåvdåstiddjijn kansli@sametinget.se jali vx. 0980-780 30.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?