torsdag 18 juli 2024

Láhkarievdadusat mat galggaše nannet unnitlogupolitihka

Ráđđehus lea odne mearridan sáddet láhkaevttohusa gulaskuddamii mii galggašii nannet našuvnnalaš unnitloguid njulgosiid. Evttohusaid vuođđun leat atnán guorahallama unnitlogupolitihka birra man namma lea Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) mii biddjui ovdan skábmamánus 2017.

Láhkaevttohus lea oassi ráđđehusa ollislaš unnitlogupolitihkalaš strategiijas mas dat deattuha vuogádaga, guhkilmasvuođa ja unnitloguálbmogiid iešfámu.

Muhtun evttohusat dán láhkačállosis leat:

 Nannendihte vuođđosuoji unnitlogulága jelgii de evttoha ráđđehus:

o   Ahte visot gielddat ja eanadikkit leat geatnegasat mearridit mihttomeriid ja njulgosiid iežaset unnitlogupolitihkalaš bargui.

o   ahte čielgaseappot gáibidit ahte unnitloguálbmogiidda galgá addot diehtu sin njulgosiin ja eiseválddiid ovddasvástádusas ja geatnegasvuođain.

o   Deattuhit ahte riekti geavahit iežas unnitlogugiela go váldá oktavuođa vissis eiseválddiiguin guoská maid meängillii.

o   Vealahanáittardeaddji galgá maid dás duohko leahkit eiseváldi mainna oažžu váldit čálalaš oktavuođa suomagillii, meängillii dege sámegillii, ja dat guoská maid Bargomárkaneiseváldái.

Buoridan dihte ovdaskuvlla suomagillii, meängillii ja sámegillii hálddašanguovllus, de evttohuvvo:

o   Ahte riekti oažžut ovdaskuvlaoahpahusa unnitlogugillii sirdo skuvlaláhkii.

o   Gielda galgá jus máná váhnen dan gáibida addit saji dakkár mánáidgárdái dege pedagogalaš doibmii mas olles dahje eanas oassi oahpahusas lea unnitlogugillii.

o   Gielddat galget juohke váhnemis gii ohccá mánáidgárdesaji jearrat dáhttu go saji unnitlogugielat doaimmas.

 Nannen dihte vuorrasiiddivššu unnitlogugielagiidda de evttoha ráđđehus:

o   Riekti oažžut vuorrasiiddivššu suomagillii, sámegillii dege meängillii guoská olles dikšui dahje eanas muddui, iige nu got dál lea leamaš ahte lea riekti oažžut divššu unnitlogugillii dušše ollásit dege muhtun muddui. Gielddaide mat eai gula hálddašanguvlui guoská seamma jus gávdnojit bargit geat máhttet giela.

o   Riekti oažžut divššu unnitlogugillii hálddašanguovllu olggobealde viiddiduvvo maiddái romani chib ja jiddisch gielaide.

o   Gielddat galget unnitlogugielagiid vuorrasiid divššus deavdit vuorrasiid dárbbu doalahit iežaset kultuvrralaš identitehta mii sáhttá leat liikka divrras ja dehálaš go giella.

o   Gielda galgá juohkit dieđuid sutnje guhte ohcá vuorrasiid divššu ahte dat gávdno maiddái unnitlogugillii.

Iežá ođđa mearrádusat:

  •  Mearrádus mii čielgaseappot cealká maid ráđđádallan mielddisbuktá.
  •  Mearrádus mii cealká ahte hálddašaneiseválddit galget eareliiggánit ovdánahttit mánáid ja nuoraid vejolašvuođa váikkuhit ja ráđđádallat dakkár áššiin mat sidjiide gusket.
  •  Mearrádus mii cealká ahte galget earenoamáš ákkat jus hálddašanguovllus galgá sáhttit luohpat.

Láhkarievdadusat evttohuvvojit boahtit fápmui ođđajagimánu 1 beaivvi 2019.

Ráđđehusa áigumuš lea ovddidit proposišuvnna nannoset unnitlogupolitihka birra riikkabeaivái dán giđa mielde. Das bohtet leat eanet oasit mat guoskkahit unnitlogupolitihka.

Loga olles láhkaevttohusa dáppe: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/en-starkt-minoritetspolitik/

Visar sidorna 161 till 180 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-02-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?