måndag 15 juli 2024

Sámit leat álgoálbmot (Samer som urfolk)

Av världens befolkning tillhör ca 370 miljoner människor i 90 länder ursprungsfolken och utgör därmed 5 % av jordens befolkning. Samerna är ett urfolk i Europa.

Samerna tillhör världens ursprungsfolk, ett av flera tusen folk runtom i världen. Gemensamt för ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller koloniserats. Ursprungsfolk har bevarat sin egen kultur, sitt eget språk och sina egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring. Ursprungsfolk har även rätt att utveckla sin kultur efter de förutsättningar som råder.

Samerna är förvaltare och bärare av ett kulturarv. Vi har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där vi bedrivit våra näringar och utvecklat vår kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43). Sedan 2011 anges även i regeringsformen (1 kap, 2§) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Samerna är också en nationell minoritet i Sverige för vilka särskilda bestämmelser gäller bland annat beträffande språk, religion, tradition och kultur. Vår livsstil och kultur åtnjuter ett folkrättsligt skydd utifrån vår ställning som urfolk. Dessa rättigheter återfinns dels i internationella dokument som exempelvis ICCPR* och CBD** och dels inom folkrättens sedvanerätt. I de internationella dokumenten finns bland annat bestämmelser som att samernas inte får fråntas rätten att utöva sin kultur samt att traditionella kunskaper är viktiga i bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område och de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat.

  • Samisk kultur främjar bilden av kulturen i Sverige internationellt och bidrar till Sveriges attraktionskraft.
  • Samerna är en naturlig del av samhället, den svenska historien, och det svenska kulturarvet.
  • Renskötseln är inte bara en produktionsgren, det är ett kulturellt fenomen med ett nationellt mervärde. Utan renskötseln kommer den samiska kulturen urholkas och med det ett viktigt kulturarv i Sverige.
  • Renskötseln är en av förutsättningarna för bevarandet av den samiska kulturen – ett viktigt kulturarv i Sverige.
  • Vi vill bidra till att forma det samhälle vi i Sverige lever i genom att påverka och delta i debatten om hur våra ändliga resurser nyttjas. Vi tror att detta kan göras på ett mer skonsamt och hållbart sätt som gynnar alla parter.

* Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
**Konventionen om biologisk mångfald

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-08-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?