torsdag 18 juli 2024

Näringspolitik

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det samiska samhället måste byggas så att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

De näringar som traditionellt är kännetecknande för samerna är rennäring, duodji, gårdsbruk, jakt och fiske. De utgör tillsammans med övriga samiska näringar, grunden för vidareutvecklingen av ett varierat och produktskapande näringsliv. Ekologiskt och ekonomiskt bärkraftiga näringar är den bästa garantin för att bevara de höga miljö- och kulturvärden som finns i fjäll- och skogsområdena. 

Utvecklingsfrågor
Den stora framtidsutmaningen består i att stärka och bevara våra traditionella samiska näringar och samtidigt skapa förutsättningar som ger möjlighet att utveckla nya livskraftiga verksamheter och helt nya inriktningar i vårt näringsliv. Det är en utmaning för oss alla att utifrån egna villkor möta förändringar genom att bevara árbediehtu och utveckla vår egen kompetens och variation i näringslivet.

Stor potential
Det samiska företagandet har stor potential och är en viktig faktor för den samiska kulturen, det samiska språket och för landsbygdens utveckling och fortlevnad. För att Sametinget ska kunna arbeta aktivt med näringslivsfrågor behövs en samlad strategi som tydligt talar om Sametingets viljeinriktning, dels för egna strävanden och planering och dels för de övriga myndigheter och intressenter som arbetar med regional och lokal utveckling.

Sametingets roll
Sametinget borde ha en tydligare och naturligare roll i svensk regionalpolitik. Genom att arbeta med samiska näringslivs-utvecklingsfrågor stärks det samiska samhället och samers möjligheter att leva, bo och verka i Sápmi. Sametinget och de regionala myndigheterna behöver utveckla ett tydligare samarbete där strategiska frågor diskuteras.

Behov av egna utvecklingsmedel
Samisk näringslivsutveckling är idag kopplat till EU:s stödprogram. Sametinget har därutöver inte resurser att stötta samiska företagare och entreprenörer ekonomiskt och bidra till näringslivsutvecklingen i regioner och kommuner. Den stora framtidsutmaningen består i att stärka och bevara samernas traditionella näringar och skapa förutsättningar som ger möjligheter att utveckla nya livskraftiga näringar. För Sametinget är det viktigt med egna utvecklingsmedel för att medfinansiera projekt inom EU-program och andra nationella uppdrag.

Lokalt inflytande
Genom ett starkt lokalt inflytande och införande av decentraliserad förvaltning av exempelvis mark-, jakt- och fiskeresurser skapas underlag för att stärka samernas näringar och kultur som urfolk. En lokal förvaltning kan innefatta upplåtelse av fiske- och jakträtt, rovdjursinventering och decimering, underhåll av anläggningar och naturvårdsinsatser med mera. En utveckling styrd av det samiska samhället är nödvändig för större valfrihet och möjligheter för fler samer att bo och arbeta i de traditionella samiska bosättningsområdena.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?