URL:   http://www.samediggi.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Sámi álbmotbeaivi - Samernas nationaldag »

 [Press] Samefolkets dag den 6 februari är en dag då samer i alla länder kan känna stolthet och gemenskap över nationsgränserna.

Sámi Álbmotbeaivi »

 [Press] Sámi álbmotbeaivi lea sámiid oktasaš beaivi orožat dál Ruoŧas, Norggas, Suomas dahje Ruoššas. Beaivvi ávvudit iešguđetlágán kulturdoaluiguin iešguđet guovlluin.

Ny programperiod 2014-2020 »

[Näring] EU har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi - Europa 2020 - med nyckelbegreppet Smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Interreg Davvi 2014-2020 dohkkehuvvon »

 [Näring] EU-kommišuvdna dál lea dohkkehan davviriikkalaš Interreg-prográmma Interreg Davvi 2014-2020 . Vuosttaš ohcanvuorru lea gaskal ođđajagimánu 15 b- guovvamánu 28 b 2015.

Interreg Nord 2014-2020 godkänt »

 [Näring] Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- kommissionen. Första ansökningsomgången är öppen 15 januari-28 februari 2015.

Jämställdhetsintegrering 2013-2014 »

 [Sametinget] Sametinget har tillsammans med 17 andra myndigheter fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering under 2014. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort.

Dásseárvu »

 [Sametinget] Sámediggi ja 17 iežá eiseváldi leat 2014:s ožžon ruđaid bargat dásseárvointegreremiin. Barggu vuođđun leat ovddeš dásseárvoraporttaid evttohusaid.

Renar & snöskotertrafik »

[] Allt fler söker sig till fjällen för rekreation och avkoppling. Men fjällen är inte bara en plats för rekreation under vårvintern. Här finns också vintertrötta renar och dräktiga vajor.

Miljöersättning »

 [Näring] Ansökningar om utbetalning av miljöersättning ska ha inkommit till Sametinget senast den 16 mars 2015.

Birasbuhtadus  »

 [Näring] Luonddu- ja kultuvrabiras olggosmáksin galgá leat boahtan Sámediggái gaskal 1 b. ođđajagimánus ja 16 b.njukčamánus 2015.